SPOED? Bel dan met

06 - 13 93 39 82

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave.

Artikel   1 – Definities.

Artikel   2 – Toepasselijkheid.

Artikel   3 – Identiteit van de ondernemer.

Artikel   4 – Dienstverlening.

Artikel   5 – Aanbiedingen en offertes.

Artikel   6 – Aansprakelijkheid van de opdracht.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de site.

Artikel 1 Definities.

1.1 Beheerder: De site is samengesteld door en wordt beheerd door de besloten vennootschap Mooi Themes B.V. , welke slechts intermediaire werkzaamheden verricht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.1 Opdrachtgever : Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer om werkzaamheden te laten verrichten, of ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst tot aanneming van werk is aangegaan.

1.2 Opdrachtnemer: Een loodgieters of ontstoppingsbedrijf, niet zijnde de beheerder.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle intermediaire werkzaamheden, welke de beheerder verricht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Artikel 3 Identiteit van de ondernemer.

B.V. Mooi Themes

Gevestigd Ruysdaelkade 109 HS te Amsterdam

Kvk 34312132

Btw-identificatienummer:

Artikel 4 Dienstverlening.

4.1 De beheerder werkt uitsluitend als intermediair, waarbij zij de opdrachtgever samenbrengt met de opdrachtnemer. De kosten van deze werkzaamheden worden uitsluitend bij de opdrachtnemer in rekening gebracht.

4.2 Om de kwaliteit van het werk te waarborgen selecteert de beheerder loodgieters- of ontstoppingsbedrijven die zijn aangesloten bij branche organisatie Uneto VNI. Voor uitleg over de eisen die Uneto VNI stelt aan haar partners verwijzen wij u naar https://www.uneto-vni.nl/garantie-en-kwaliteit-uneto-vni

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes.

5.1 Alle aanbiedingen en offertes worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gedaan. Hiervoor gelden de voorwaarden van de opdrachtnemer. De beheerder is op geen enkele manier betrokken in het offerteproces.

Artikel 6 Aansprakelijkheid opdracht.

6.1 De beheerder gaat geen overeenkomst aan met de opdrachtgever en verricht zelf geen loodgieters of ontstoppingsdiensten. De beheerder beperkt zich tot intermediaire werkzaamheden, waarbij zij de opdrachtgever samenbrengt met een opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever heeft besloten om de opdrachtnemer de opdracht te verlenen gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met de opdrachtnemer en niet met de beheerder.

6.2. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

6.3 De opdrachtnemer vrijwaart de beheerder voor eventuele claims van opdrachtgevers die schade hebben geleden voortvloeiend uit de werkzaamheden door de aangenomen opdracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid site.

7.1 De beheerder is niet aansprakelijk voor sites die op enigerlei wijze met www.ontstopppingskoning.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).

7.2 De beheerder is evenmin aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de Site beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

De beheerder is niet aansprakelijk voor de diensten, die op enigerlei wijze via de Site worden aangeboden.
7.3 De beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.

7.4 De beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

7.5 De beheerder garandeert niet dat eventuele fouten en/of gebreken in de Site hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.